Agendor, dolda och öppna och manipulationer.

Alla har vi någon form av agenda i allt vi gör, medvetet eller undermedvetet, stort eller smått. Vi började tänka på detta som en fortsättning på förra veckan tema ”Sanningar och Lögner”. För en agenda som är öppen och tydlig kan liknas vid sanning, att spela med öppna kort. Medan en dold agenda kan vara allt från att vara oförarglig till en ren manipulation. Så var går gränserna? Är agendan vi har för stunden en god avsikt eller är den endast till för egen vinning? Som alltid har avsikten stor betydelse. Vi kan mena att göra gott och ändå kan det bli fel.

I den tid vi lever i nu med ständiga nyheter och möten, t.ex. säljare som vill få oss att köpa just deras produkter, har vi funderat på att vi överlag är både mer misstänksamma men samtidigt väldigt godtrogna. Exempelvis som när jag (Hannah) förra året blev uppringd av mitt telefonbolag, som kom med erbjudande som lät mycket bar. Jag skulle få mer ”surf”, lägre månadskostnad samt en ny telefon. Jag blev genast misstänksam. Det lät för bra för att vara sant. ”Inte skulle jag få något gratis. Det måste finnas en dold agenda där jag i slutändan skulle få betala mer.” Jag blev till slut överbevisad och överraskad, erbjudandet var så bra som det sagts. Jag tog emot det, först motvilligt och sen tacksamt.

I exemplet ovan var jag alltså misstänksam, denna gång i onödan. Samtidigt bombarderas vi hela tiden med olika erbjudanden, som ibland är sanna, ibland vinklade, och beroende på vem som förmedlar dessa erbjudanden, kan vi ta dem för sanning oavsett om det är så eller inte. Telefonförsäljare försöker oftast numera ha en personlig framtoning. ”hej Hannah, Hur står det till idag…? ” som om det vore en gammal vän. Detta fungerar kanske på vissa, medan det på andra (som på mig) klingar falskt och minskar köpbenägenheten.

Agendor, dolda och öppna finns inte bara i reklambranschen. De finns i samhället i stort, i politiken exempelvis när de olika partierna vill få oss att rösta på just deras parti. De finns på jobbet mellan chefer och anställda och mellan kollegor.

Agendor dolda och öppna finns också hemma i familjen. Dels i barnuppfostran där vissa agendor är mer eller mindre öppna, medan andra kan vara dolda för att styra barnet i en viss riktning. I bästa fall är intentionen för barnets bästa, i sämre fall kan det utvecklas till manipulation. Manipulation i nära relationer handlar oftast om känslomässig manipulation/utpressning för att ge skuldkänslor och på detta sätt få sin vilja igenom. Detta sker från barn till föräldrar, från föräldrar till barn, mellan partners och nära vänner etc.

Så hur hittar vi en balans i detta? Att tro att de flesta är goda, men att ändå vara uppmärksamma på, om det är någon som vill använda oss för sin egen dolda agenda. Svaret är nog att vara öppna och ha en blandning av tillit och kritiskt tänkande. Att vara källkritisk och öva upp vårt sunda förnuft.

Ä-post(se Hannahs förmåga).

”Från den stund ni föds, så kommer ni ha en agenda i stort och i smått. Den lilla babyns skrik kan vara sprunget ur olika agendor, att visa att den är trött, arg, hungrig eller har ont. Skriket har gemensamt att det är barnets vis att få uppmärksamhet och förhoppningsvis kunna förmedla sina behov. Vad behovet i stunden är, är dock olika. Som förälder brukar ni lära er att tyda ert barns behov, mer eller mindre bra i olika situationer. Detta är när samspelet fungerar, det är inte dolda agendor eller manipulationer, utan en väg att kommunicera från önskan, från ett behov.

Snabbspola så några år framåt, och ni står med ert barn i en affär, och barnet säger att det vill ha en ny nalle. Det vill säga klart och tydligt visar sin önskan. Ni kanske tycker att ”den nallen ser väl ut som alla andra nallar, som redan bor hos er”. Om barnet nu inte får som det vill, så kan det vägra att acceptera det eller att kanske försöka manipulera er med ord och känslor, och ni kanske eller kanske inte ger vika för detta. Där kan en klar agenda övergå i en manipulation, men även den en klar och öppen sådan.

All manipulation är dock inte så lätt att lägga märke till. Trots att ni känner och ”vet” att ni manipuleras, så kan ni låta er övertalas, och då får ni ofta skuldkänslor på olika vis, både om ni ”faller” för manipulationen eller ”står emot” den. När manipulation är med i leken, så känns oftast inget alternativ rätt.

När någon manipulerar på ett mer diskret vis med en dold agenda, så kan det vara svårare att stå emot. För ni vet då inte vad det är som ni bör ”stå emot”. Om ni känner efter brukar ni känna om det ”känns fel”. När ni känner, att ni inte får hela sanningen, eller att ni övertygas av något ni känner inte är ert eget val, då är det viktigt att försöka lyssna till er intuition, för att låta den leda er rätt.

Dock kan även den bästa intuitionen vara missledande, ty det som kallas intuition kan kännas likadant, när ni räds något som när ni vill något väldigt mycket. Då är det lätt att blanda ihop, att det skulle vara er intuition som leder er mot att undvika det ni kan tro vara farligt, eftersom ni ”känner” på er det. Men här kanske det egentligen är rädslan som ni styrs av, och inte er intuition. Eller om det är något ni så gärna vill ska kännas rätt, som gör att det känns rätt. Men att det egentligen är er starka önskan att det är ”meningen”, som önsketänker att det är er intuition som leder er.

Så kan ni då lita på er ”intuition”? Svaret är ja, men alltid tillsammans med en dos sunt förnuft, kritiskt tänkande och övertygande. Alla har alltså alltid en agenda, medveten eller omedveten, stor eller liten. Alla val baseras på ett beslut som ger er en agenda av något slag. Att ha en mer undermedveten agenda är vanligt, ty ni går inte ständigt och tänker på vad varje sak ni gör, varje ord ni säger betyder i en större plan. Om ni levde ert liv helt efter medvetna agendor och strategier skulle ni bli väldigt självupptagna och inte kunna interagera och följa med strömmen. Så att vara medveten om att någonstans inom er, även omedvetet, så visar era val när ni ser det i backspegeln på ett mönster, som kan ses som en plan.

Men att ständigt medvetandegöra varje del av ert varande och görande och planera ert liv i detalj är inte vägen. Så för att hitta en balans i detta; var i er själva, och låt era val styras av ert omedvetna och medvetna, inte antingen eller. För att känna, så kan ni ibland behöva tänka, och ibland låta tankarna gå, Det vill säga det finns aldrig endast en lösning på ett och samma problem. Ni får vänja er vid att vara en del av problemet och en del av lösningen, en del av frågan och en del av svaret, för att hitta balansen.

Så vad händer då när ni manipuleras? Det har inte heller ett enda svar. Ty manipulation är ett ganska brett begrepp. Manipulation kan ske av illvilja, men den kan också springa ur att ni vill gynna er själva, vilket inte behöver vara det samma. Ty även om manipulation aldrig är rätt väg att gå på för att få sin vilja igenom, så är illvilja en värre agenda än en manipulation endast för att vinna.

Så i det som är manipulation finns både stort och smått att manipulera, att manipulera genom ”psykning” genom att ständigt flytta gränsen eller att ljuga rätt upp och ned får alla sina olika konsekvenser. Manipulation genom psykning, mobbning eller liknande, skapar ofta en rädsla som gör att den som manipuleras underkastar sig manipulationens makt. Någon som manipulerar med några ord här och där, och kan smyga sig på er obemärkt tills ni plötsligt är i manipulationens våld.

Manipulation genom rena lögner kan vara en del av en långsam manipulation, men också en snabb och effektiv lögn kan räcka för att ni skall tro den som ljuger för er, och då är lögnen en manipulation. När ni manipuleras genom skuldkänslor brukar ni oftast veta att ni manipuleras, men beroende på vem som manipulerar er och vad det gäller kan ni ändock ”välja” att låta er ge vika.

Manipulation fungerar inte bara i det fördolda, utan även när ni är fullt medvetna om någon annans ”spel” kan ni låta dras med. När någon styr er med en dold agenda kan ni hinna känna att ni styrs i en riktning ni inte valt, men ni kunde inte upptäcka vad som var planerat för er förrän det är för sent. Ni har fört bakom ljuset precis dit den med en dold agenda ville föra er. Ty när ni är i ljuset, det vill säga ser den dolda agendan, då är den ej längre dold. Likt ett mörkt rum är den dolda agendan, men så fort den ej är dold, det vill säga rummet är ljust vet ni vad som var planen, Ibland hinner ni upptäcka och undvika den dolda agendans mål, ibland inte.

Men hur skall ni kunna vara ett med er intuition och ert sunda förnuft, att både vara tillitsfulla och ändå ej blunda för att alla människor inte har goda intentioner? Att inte vara blåögd, men ändock ej vara misstänksam och paranoid? Svaret är att alltid låta sunt förnuft och intuition gå hand i hand, att veta att de flesta människor är goda och har goda avsikter. Sedan har goda människor agendor, och alla manipulerar någon, någon gång, och det är inte hela världen. Men världen rymmer också dem med mindre goda agendor dolda eller öppna, och att ha ögonen öppna är inte bara nödvändigt för att skydda sig. Det är även vägen att upptäcka vad ni vill ha på er agenda.

Ni hittar er väg en balans mellan tilltro och ifrågasättande genom att öppna sinnena både för ert inre och er omvärld. Leta inte dolda agendor, men var öppna för att de kanske finns.”

Välkomna tillbaka nästa vecka! Kontakt. Facebook.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2017-02-07 00:00