Makt, ond eller god?

Makt god eller ond

Makt kan vara så mycket, och det kan vi läsa om i Ä-posten längre ned. Och den kan vara av både godo och ondo. Oftast när vi refererar till makt är det nog mer negativt, att någon har makt på andras bekostnad.

Man kan ta makten på olika vis, t.ex. kan det handla om makt genom tid. “Jag är äldre än du”, “jag har varit med längre än du” osv. Att exkludera någon är också ett effektivt sätt att ta makten på.

De som talar med stor övertygelse och auktoritet, har tyvärr större chans att få anhängare, även om de saknar kunskap inom det aktuella området.

Vare sig man vill det eller inte, så strävar både människor och djur efter att ha eller vara en ledare. Exempelvis är det ofta i djurriket så, att djuren genom kraftmätning bestämmer hur den inbördes rangordningen mellan dem skall vara, och sedan inrättar sig efter det.

Om vi nu tänker oss barn som går i samma klass, och där således ingen av dem har högre “titel” 🙂 . Ändå brukar en informell “rangordning” infinna sig. Vissa barn använder sig av mobbning och skrämsel för att få makt, medan andra kan vara starka och rättvisa och den vägen vinna respekt och beundran, naturlig auktoritet. Dess båda är då exempel på positiv och negativ makt.

Utåt sett kan någon verka liten och vän, men kanske ändå styra sina nära med järnhand. Så har vi de som styr sin omgivning genom att utmåla sig själva som ett offer. “Stackars mig!” och så tar alla hänsyn och rättar sig efter martyren.

Så har vi då parrelationen. Är det den som skriker högst, som har och tar makten, eller är den som svarar med en sammanbiten tystnad?

Ä-post (se Hannahs förmåga).

“För att riktigt förstå vad makt är, behövs skilja ut vad som är makt, och vad som är utövandet av makt. För makt i sig är varken ond eller god. Det är utövarens handlingar som avgör vad makten leder till, gott eller ont. Makt kan ge goda resultat för någon eller några, och mindre goda för andra.

Så finns egentligen makt utan en utövare av makten, en makthavare, maktutövare?

Makt är att ha befogenhet att göra något, genom att ni har en viss ställning i samhället, den makt som kommer med det.

Genom att vara rättvis och bli respekterad kan ni erhålla “makt”, och då lyssnar andra till era åsikter. Ni har då en naturlig autoritet. Den “makten” är alltid baserad på respekt och tillit. Men om ni däremot skrämmer folk till att hålla med er, då är inte makten av godo.

Utrycken kring makt är många. “Ta makt över sitt eget liv.” Detta är gott, att veta att ni är i kontroll över era val, er väg, i den mån ni kan.

“Maktgirig”. Det är någon, som bara är ute efter att kontrollera andra, att ha kontroll över dem och kan göra nästan vad som helst för att nå dit.

“Maktposition”. Det handlar om någon, som rider på sin titel för att utöva makt över dem som har sämre ställning. Det behöver inte vara negativt, återigen beror det på vad ni i maktpositionen gör, om det gynnar bara er själva eller alla.

“Maktkrig” är när två eller flera ledare kämpar om att vara enväldig härskare. Detta kan handla om något i mindre omfattning, som ej påverkar fler än de närmaste, eller i större skala, som i riktiga krig.

“Att mäkta med eller inte mäkta med” är det nog sällan någon i maktposition som uttrycker. Det betyder ju mer att orka eller inte orka med en viss situation eller ett förlopp av händelser.

De ledare i världen som har makt, har också makt, att välja att använda sin makt till att utföra goda handlingar som hjälper världen, eller onda handlingar som stjälper världen. De med mycket makt har världen som spelplan. Har världen i sin makt. Därav är det av största vikt att de ledare, som väljs är de som ser till allas bästa, och som “gör allt i sin makt” för att göra gott.

Sedan finns det alltså makt i mindre skala, som inte påverkar hela världen, utan mindre grupper. Makt i egenskap av chefskap kan brukas eller missbrukas. En god chef använder sin rätt att styra sin personal, genom att uppmuntra och vägleda dem. De som inte respekterar detta kan chefen behöva “ta itu med”. En chef som missbrukar sin makt kan göra det på många vis, t.ex. skrämma de anställda att om de ej håller måttet riskerar de att sparkas, att trissa upp medarbetare mot varandra, att öka klyftorna bland de anställda och styra dem likt marionetter.

Makt kan handla om en lärare, som har befogenhet att betygsätta sina elever. En god lärare väljer att lära eleverna det de behöver för att nå långt. Att sedan vissa når längre än andra är utom lärarens makt, och därav ej styrt från denne. En mindre bra lärare skiljer på elev och elev genom vad de personligen har för åsikter eller förutfattade meningar.

Makt kan finnas inom relationer. I en parrelation är det ofta en åt gången som har “makten”. I en god relation bör detta skifta, och makten egentligen bytas ut mot vem som “vägleder” den andra. Att ibland är ni den starkaste, ibland er partner. En maktobalans i ett förhållande kan vara förödande. Det kan leda till fysisk och psykisk misshandel, där den ena parten trycker ned sin partner för att få kontroll över denne.

Makt i familjer kan vara en eller bägge föräldrarna som har och tar, men också ett barn kan ta makt över familjen. Det vill säga att föräldrarna har låtit barnet göra det.

Så vissa väljer att använda sin makt genom att styra med järnhand och kontroll. Andra väljer att använda den till att göra gott och vinna respekt, inte att andra lyder på grund av att de är rädda.

Så vad är då makt för er? Vem har makten i ert liv? Finns det tillfällen då makten stigit er åt huvudet? Är ni rädd för att ha makt? Är ni rädd för att inte ha makt?”

Makt och kontroll går ibland i varandra. Att ha kontroll över en annan människa är också att ha makt över denne. Så på fredag fortsätter vi med tema “Kontroll”.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-04-19 00:00